Deklaracja dostępności serwisu Spis Obiektów Zbiorowego Zakwaterowania

Centrum Informatyki Statystycznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Spis Obiektów Zbiorowego Zakwaterowania.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre grafiki mają niepoprawny alternatywny tekst.

 • Brak nagłówków w odpowiedniej hierarchii.

 • Niektóre elementy formularza nie posiadają etykiet lub etykiety zostały źle przypisane.

 • Na stronie znajdują się elementy radio, które są nieodpowiednio pogrupowane.

 • Tytuły stron zostały nieodpowiednio sformułowane.

 • Komunikaty wyświetlane w tooltipach nie są odczytywane automatycznie przez czytnik ekranu.

 • Na stronie znajduje się tabela która nie ma określonego nagłówka.

 • Po wyłączeniu styli, niektóre elementy aplikacji tracą swoją funkcjonalność.

 • Aplikacja zawiera elementy tekstowe, które mają zbyt mały kontrast.

 • Na stronie znajdują się elementy dostępne wyłącznie z poziomu myszki.

 • Niektóre przyciski formularza mają nieprawidłowe opisy.

 • Aplikacja nie jest w pełni dostępna z poziomu klawiatury, w szczególności dla osób które nie widzą.

 • Niektóre elementy aplikacji mają słaby fokus.

 • Na stronie znajdują się nieopisane linki.

 • Aplikacja ma nieokreślony język.

 • Niektóre elementy formularza pojawiają się dopiero po wcześniejszym wybraniu odpowiedniej opcji pola formularza.

 • Na stronie znajdują się linki których zawartość otwiera się w nowej zakładce.

 • Kod HTML nie jest wolny od błędów.

 • Nie wszystkie elementy aplikacji są możliwe do odczytania przy pomocy czytnika ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Uprzejmie informujemy, że w zakresie wymienionych powyżej niezgodności trwają prace nad implementacją właściwych rozwiązań.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Sibiga, adres poczty elektronicznej dostepnosc@stat.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 608 31 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Główny Urząd Statystyczny, Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od al. Niepodległości 208. Budynek składa się z siedmiu kondygnacji i czterech skrzydeł które oznaczone są A B C D na każdym piętrze.

Do holu głównego z zewnątrz nie ma schodów.

Recepcja znajduje się na wprost i po prawej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami.

Budynek GUS jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Schody w holu głównym (blok C) są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych. Natomiast blok D gmachu GUS, gdzie jest usytuowana Centralna Biblioteka Statystyczna, jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.: posiada odpowiednio szerokie drzwi wejściowe, klatkę schodową, platformę wejściową dla osób poruszających się na wózkach; czytelnia posiada antypoślizgową podłogę, a toalety są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze holu głównego, po prawej stronie od wejścia oraz cztery na poszczególnych kondygnacjach (piętro I,III,V i VI) .

Przed budynkiem wyznaczono 7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku GUS nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.